Ние използваме бисквитки. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

НА СПОРТ-ДЕПО АД

В сила от 19.12.2018г.

 1. Въведение

Спорт-Депо АД („Спорт-Депо”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.sportdepot.bg („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Спорт-Депо, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта, страници на социални медии и промоционални сайтове, които контролираме, нашите програми за награди, блогове, имейли и текстови съобщения, които Ви изпращаме, чрез други интерактивни функции (поотделно „сайт“ и общо „сайтове“) и нашите онлайн реклами на уебсайтовете на трети страни.

Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на "Бисквитки" и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които Спорт-Депо ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: [email protected]

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Спорт-Депо разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

 

 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

Спорт-Депо АД („Спорт-Депо”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175399518, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Спорт-Депо е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

Адрес на управление: гр. София, ул. "Васил Радославов" No 6, сграда Спорт депо, ет. 3

телефони: 0701 90009

e-mail: [email protected]

Длъжностно лице по защита на личните данни: Деница Милкова

 

III. Категории лични данни, обработвани от Спорт-Депо.

 1. Спорт-Депо може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други);

(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

(iii) Финансова информация (банкова сметка и други);

(iv) Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;

(v) Данни от профил в Сайта (вкл. име, потребителско име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.);

(vi) Данни за сключване на договори за продажба, дилърство, продажби на едро, отложено плащане и др. с физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.);

(vii) Информация за фактуриране и доставка (напр. номер на кредитна/дебитна карта, дата на изтичането ѝ, CVV код, адрес на фактуриране и доставка и информация за контакт);

(vii) Информация за акаунт в социална медия (напр. потребителско име и пароли, снимки в профила и други изображения, които предоставяте, като съдържание, генерирано от потребителя);

 

 1. Спорт-Депо може да обработва данни и информация, изготвени и генерирани от Спорт-Депо в процеса на предоставяне на услугите, които ще третираме като лични данни и гарантираме, че обработката от наша страна на тази лична информация е съобразена с всички приложими закони за защита и поверителност на данните. По същия начин, ако ние комбинираме друга информация с лична информация, получената в резултат информация ще бъде третирана като Лична през целия период, в който остава комбинирана.

(i) Данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес, местоположение;

(ii) Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги

(iii) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);

(iv) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

(v) Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител);

(iii) Видеозапис при посещение в магазините или централния офис;

(iv) Запис на глас - обаждания, направени към контактния център на Спорт-Депо;

(v) Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, и/или други промоционални кампании, организирани от Спорт-Депо.

 1. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Спорт-Депо има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

4 Спорт-Депо има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 1. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

 1. Цели и правни основания за обработване на лични данни
 2. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Спорт-Депо обработва данните Ви за следните цели:

(i) Идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.

(ii) Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор; управление на пред продажбени дейности;

(iii) Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;

(iv) Администриране и отговори на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации, вкл. връщане на суми и стоки, замяна на продукт;

 (v) Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване;

(vi) Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

(vii)  Гаранционно и сервизно обслужване;

(viii) Обновяване на предложения към дилъри;

(ix) Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване; управление на плащанията;

(x) Изпращане на имейли относно транзакциите, когато сте направили покупка на наш сайт, включително потвърждение на поръчката и имейли за изоставена количка;

(xi) Изпращане на административна информация, например информация относно сайтовете и промените в нашите правила, условия и политики.

 1. В изпълнение на свои законови задължения, Спорт-Депо обработва данните Ви за следните цели:

(i) Издаване на фактури;  

(ii)  За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

(iii) Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

(iv) Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

(v) Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 

 1. Спорт-Депо обработва съответните данни, предоставени с изрично заявено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

(i) Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни;

(ii) Директен маркетинг на продукти и услуги;

(iii) Участие и управление на анкети, игри с подаръци, промоционални кампании, в това число и за да Ви информираме за резултатите;

 • Моля, отбележете, че някои промоции имат допълнителни правила, които може да съдържат допълнителна информация за използването и разкриването на Вашата информация;

(iv) Участие и управление на програма за лоялност Sport Depot Club, вкл. и чрез виртуална клубна карта.

(v) Показване на персонализирани или целенасочени реклами въз основа на информацията, която сме получили от Вашето използване на сайтовете и рекламите ни, информацията, която сме получили от трети страни или комбинация от тези източници, включително предишни покупки или интереси;

 1. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Спорт-Депо.

(i) С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Спорт-Депо, негови посетители и служители, Спорт-Депо използва оборудване за видеонаблюдение.

(ii) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;

(iii) Анализ на данните за история на покупките, предпочитанията и поведението на клиентите;

(iv) Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудио запис)

 

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

(i)  С транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас, изпращане на закупени стоки;

(ii) С нашите доверени доставчици на услуги, на които Спорт-Депо възлага поддръжката на оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

(iii) С нашите доверени доставчици на услуги за оценка и подобряване на нашите маркетингови и промоционални усилия, съдържание, продукти и услуги, за по-добро разбиране на интересите и предпочитанията на клиентите, за да Ви предоставим съответната информация, както и за провеждане на съвместни маркетингови програми;

(iv) С нашите доверени доставчици на услуги, които ни помагат с бизнес дейности (напр. обработка на транзакции с кредитни карти, организиране на промоции и състезания, доставяне на поръчката Ви, помощ с операциите на сайта, осигуряване на обслужване на клиентите и изпращане на имейли);

(v) С нашите доверени доставчици на услуги, на които Спорт-Депо е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със Спорт-Депо обработват личните Ви данни от името на Спорт-Депо;

(vi) С нашите доверени доставчици на консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

(vii) Във връзка с промоции, например на трети страни, които са спонсори на промоция, за да предоставим на третата страна списъци с имената и информацията за контакт или по друг начин, съответстващ на правилата, приложими за промоцията;

(viii)  С банки и доставчиците на платежни услуги, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас;

(ix) С доставчици на услуги за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас;

(x) Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

(xi) Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от обекти/офиси на Спорт-Депо и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Спорт-Депо и Вас или представлявано от Вас дружество - за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Спорт-Депо може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 3. Личните данни, обработвани с цел участие в програма за лоялност Sport Depot Club и управление на профила в Сайта до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил или участие в клуба на Спорт-Депо.
 4. Личните данни, обработвани с цел директен маркетингдо изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.
 5. Данни от видеозаписи от охранителни камери – до 60 дни от създаването на записа.
 6. Данни от телефонни разговори се съхраняват до 12 месеца от провеждане на разговора.

 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Спорт-Депо, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: [email protected]

Имате право да поискате от Спорт-Депо:

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Спорт-Депо, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

 

 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Спорт-Депо, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

 1. Автоматизирана обработка и профилиране

Когато посетите нашия Сайт, ние използваме автоматизирана обработка, за да адаптираме продуктите и услугите към Вашите нужди по най-добрия възможен начин.

 1. Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: [email protected]

 1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Спорт-Депо и какви са последиците от това?

За да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или да доставим поръчаните стоки в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Спорт-Депо се нуждае от определени данни, които да идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да сключим договор с Вас.

За да извършите покупка от нашия Сайт и за да ви доставим поръчаните от вас стоки или услуги, Вие трябва да имате създаден профил в Сайта. По време на процеса на създаване на профил, Спорт-Депо се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират, данни за контакт, данни за плащане. Непредоставянето на такива данни препятства възможността за покупка и доставка на стоки или услуги от Вас.

 

VIII. Как защитаваме данните Ви

Спорт-Депо прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

- Спорт-Депо е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

- достъпът на служителите на Спорт-Депо до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Спорт-Депо е ограничен, в зависимост от задълженията им;

- Спорт-Депо е установила задължения за поверителност за своите служители;

- достъпът до офис оборудването на Спорт-Депо и компютрите на всеки служител е ограничено.

- ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти

- С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии. Моля, имайте предвид, че въпреки нашите усилия, никои мерки за сигурност не непробиваеми. Ако имате причина да смятате, че Вашата Лична информация не е защитена, моля, свържете се с нас незабавно.

 

 1. Връзка към други сайтове

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Спорт-Депо не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Спорт-Депо получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Спорт-Депо ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 

 1. Социални мрежи и онлайн общности

На някои сайтове може да Ви дадем възможност за достъп до онлайн общности за обмен на информация, като например съобщения, снимки и видео клипове. Може също да Ви дадем възможност да публикувате съдържание от някои сайтове в профила си в други социални мрежи. Моля, имайте предвид, че за всяко съдържание, което публикувате или предоставяте на този сайт, ще се прилагат правилата за поверителност на сайта на социалната мрежа. В допълнение, когато публикувате или споделяте съдържание или комуникации от нашите сайтове с която и да е трета страна-социална мрежа, Вие също ни позволявате да споделяме информация с тази трета страна-социална мрежа.

Ние не можем да контролираме политиките или условията на такива трети страни-социални мрежи. Например споделянето на такава информация във Facebook може да налага използването на бисквитки и/или приложно-програмен интерфейс, за да се улесни комуникацията между нашите сайтове и Facebook. Информацията, споделяна чрез бисквитки и/или приложно-програмен интерфейс, след това става предмет на политиката на Facebook относно данните, която се намира на https://www.facebook.com/full_data_use_policy . В резултат на това ние не можем да бъдем отговорни за използването на Вашата информация или съдържание от трета страна-социална мрежа, която използвате на свой собствен риск.

 

 1. Международен трансфер на данни

Във връзка с използването на доставчици на услуги и снабдители, ако Лична информация се прехвърля извън рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние ще предприемем мерки да гарантираме, че тази информация ще получи същото ниво на защита, както ако би останала вътре в ЕИП, включително като сключваме споразумения за прехвърляне на данни, използвайки Стандартните договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия, или като се позоваваме на схеми за сертифициране, като Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Вие имате право да получите подробности относно механизмите, според които данните Ви се прехвърлят извън ЕИП.

 

XII. Политика за употреба на „Бисквитки“ 

С нашата „Политика за употреба на бисквитки“ можете да се запознаете на адрес https://www.b2b.sportdepot.bg/pages/cookie-consent-1103

 

XIII. Лични данни за деца

Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

 

Изменения на Политиката за поверителност

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.